Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door Bunkert gecreëerde of aangeboden producten.
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Bunkert; de ontwerper die producten verkoopt;
 • Koper; Bunkert's tegenpartij;
 • Consument; een Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • Consumentkoop; een aankoop tussen een ontwerper en een consument;
 • Aankoop op afstand; een Consumentenkoop waarbij de overeenkomst tot stand komt via internet of telefonisch of per post.

 

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Een aanbieding of offerte is geldig gedurende de opgegeven termijn of zolang de voorraad strekt.
 2. In geval van koop op afstand komen overeenkomsten tussen Bunkert en koper tot stand bij aanvaarding van het aanbod door koper en naleving van de gestelde voorwaarden.
 3. Bunkert heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele verdere overeenkomsten ten behoeve van Bunkert worden bedongen, zijn eveneens van toepassing op door Bunkert ingeschakelde agenten en andere derden.

 

Artikel 3: Prijs- en prijsaanpassingen

 1. Indien de prijzen van grondstoffen of lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten na het sluiten van de overeenkomst stijgen (al dan niet als gevolg van valutaschommelingen), heeft Bunkert het recht de koopprijs op die verhoging aan te passen.
 2. Bunkert dient koper zo spoedig mogelijk van een dergelijke omstandigheid in kennis te stellen, waarna koper het recht heeft de overeenkomst te ontbinden, tenzij is bedongen dat de levering meer dan drie (3) maanden na de koop zal plaatsvinden of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.

 

Artikel 4: Levering

 1. Bunkert vermeldt een leveringstermijn, zonder welke een leveringstermijn van 30 dagen van toepassing is. Gespecificeerde leverings- en andere bedingen zijn niet van essentieel belang, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de consument een nadere termijn te stellen om te leveren. Bij overschrijding van die termijn kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 2. Indien Bunkert voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens behoeft van koper, of indien gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling is bedongen, vangt de leveringstermijn niet eerder aan dan nadat Bunkert de juiste en volledige informatie of vooruitbetaling heeft ontvangen.
 3. Levering aan consumenten vindt plaats op de door Bunkert tijdens het aankoopproces aangegeven wijze en op het door koper bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, daaronder aldus levering op het postkantoor of bij door koper op grond van afwezigheid opgegeven buren/derden. Het risico van de geleverde producten gaat over op de Koper op het moment van levering.
 4. Indien de Koper weigert de levering in ontvangst te nemen, kan Bunkert hem de daaruit voortvloeiende kosten in rekening brengen. Bunkert heeft in dat geval ook het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd zijn recht volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde producten blijven eigendom van Bunkert totdat de Koper aan al zijn verplichtingen jegens Bunkert uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.

 

Artikel 6: Ontbinding en terugzending van producten

 1. Nadat de bestelling is bevestigd, kan de koper deze alleen wijzigen of annuleren met voorafgaande toestemming van Bunkert. Indien Bunkert reeds kosten heeft gemaakt of zal maken als gevolg van de wijziging of annulering, kan Bunkert deze kosten aan koper in rekening brengen. In geval van verkoop op afstand heeft de Koper het recht om binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van het product de aankoop zonder opgave van redenen schriftelijk te annuleren, door middel van een ondubbelzinnige verklaring of met behulp van het modelformulier voor herroeping op de website van Bunkert.
 2. Indien de koopprijs en verzendkosten reeds zijn voldaan, dienen deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat Bunkert op de hoogte is gesteld dat de Koper de aankoop wenst te annuleren, te worden terugbetaald, tenzij Bunkert redenen heeft om aan te nemen dat de geretourneerde producten reeds geopend zijn, ook al was dat niet nodig om het product te beoordelen, of zijn gebruikt, of zijn beschadigd als gevolg van enige handeling van de Koper. Terugbetaling dient te geschieden met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij koper uitdrukkelijk anders beaamt.
 3. De Koper dient het product onmiddellijk of in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de dag waarop de Koper Bunkert op de hoogte heeft gesteld van zijn beslissing om de overeenkomst te annuleren, te retourneren. Bunkert mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of de Koper heeft aangetoond dat het product is geretourneerd, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 4. Artikel 6.2 is niet van toepassing op de Koop op afstand van:
 • producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Bunkert geen invloed heeft;
 • producten die:

a) werden geproduceerd in overeenstemming met de specificaties van de koper;

b) duidelijk van persoonlijke aard zijn;

c) kunnen niet worden geretourneerd vanwege hun aard; Of

zijn onderhevig aan snelle bederf of veroudering.

 • diensten die met goedkeuring van de consument worden geleverd vóór het einde van de periode van zeven (7) werkdagen.
 • Geleverde producten mogen alleen worden geretourneerd met voorafgaande schriftelijke toestemming van Bunkert, op de wijze die Bunkert tijdens het aankoopproces heeft aangegeven. De directe kosten verbonden aan de retourzending van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 7: Betaling

 1. Bunkert kan te allen tijde gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of onder rembours verlangen.
 2. Indien producten op rekening worden geleverd, dient het factuurbedrag binnen veertien (14) dagen te worden voldaan, zonder dat koper recht heeft op enige korting of verrekening.
 3. Indien Bunkert aan het einde van de betalingstermijn niet (volledige) betaling heeft ontvangen, is de Koper in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente die van toepassing is op consumententransacties. Alle door Bunkert in verband met niet-betaling gemaakte kosten, zoals proceskosten en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand, deurwaarders en incassobureaus, komen voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten worden in rekening gebracht op basis van het Besluit buitengerechtelijke incassokosten.

De vergoedingen in dat decreet zijn:

 • Minimumtarief €40
 • 15% over de eerste €2.500
 • 10% op de volgende €2.500
 • 5% over de volgende €5.000
 • 1% over de volgende €190.000
 • 0,5% over het meerdere van de opdrachtgever, met een maximum van €6.775,-
 1. Alvorens incassokosten in rekening te brengen, zal Bunkert de consument een verzoek tot betaling sturen waarin Bunkert een termijn van veertien (14) dagen na de dag van de vordering tot betaling als gevolg heeft gekregen.

 

Artikel 8: Recht op opschorting en ontbinding

 1. Naast het bepaalde in overmacht en het bepaalde in artikel 6 heeft Bunkert het recht de nakoming van haar verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (geheel of gedeeltelijk) op te schorten of die overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist:
 2. indien koper in verzuim is of Bunkert goede grond heeft te geloven dat koper zijn verplichtingen niet volledig en/of niet tijdig zal nakomen;
 3. in geval van liquidatie, surseance van betaling, surseance van betaling, surseance van betaling, faillissement of schuldsanering, dan wel enige andere omstandigheid waardoor Koper niet langer vrijelijk over zijn kapitaal kan beschikken; Of
 4. indien zich omstandigheden voordoen welke zich voordoen als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van de overeenkomst of indien van Bunkert in redelijkheid niet kan worden verlangd dat zij de overeenkomst in ongewijzigde vorm voortzet.
 5. In de in lid 8.1 genoemde gevallen zijn eventuele verplichtingen van koper voorts onmiddellijk opeisbaar en is Bunkert niet gehouden tot enige schadevergoeding. Dit laatste is niet van toepassing in geval van ontbinding op grond van omstandigheden aan wie de consument niet kan worden verweten.

 

Artikel 9: Garanties en klachten

 1. De door Bunkert te leveren producten voldoen aan de eisen en normen van de klant die op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indien van toepassing zijn garantiebepalingen van leveranciers en derden, zoals producenten en importeurs, van toepassing op de door Bunkert geleverde producten.
 2. Indien het product buiten Nederland wordt gebruikt, dient koper zelf na te gaan of de producten geschikt zijn voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en de geldende wettelijke en andere eisen.
 3. De Koper is verplicht de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Geconstateerde gebreken dienen binnen twee (2) maanden of in geval van uitwendige gebreken onverwijld schriftelijk of met opgave van redenen aan Bunkert te worden gemeld.
 4. Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst beantwoordt en de klacht tijdig is ingediend, kan Bunkert naar eigen keuze het betreffende product vervangen, reparaties laten uitvoeren of de factuurprijs vermeerderd met eventueel betaalde verzendkosten terugbetalen.
 5. Alle gegevens, ontwerpen en afbeeldingen met betrekking tot kleuren, materialen, afmetingen en afwerking zijn uitsluitend ter informatie. Afwijkingen zijn geen reden voor afwijzing, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding indien deze afwijkingen gering zijn.

 

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten met betrekking tot de door Bunkert aan Afnemer ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder monsters, verpakkingen, etiketten en ontwerpen (en hun uiterlijk), de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten en halffabricaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en patronen, vest in Bunkert, haar leverancier of andere rechthebbenden.
 2. Indien en voor zover Bunkert producten of verpakkingen produceert op basis van uitdrukkelijke instructies van koper, zoals specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of patronen verstrekt door koper, garandeert koper dat er geen rechten van derden worden geschonden. De Koper vrijwaart Bunkert voor eventuele aanspraken van derden in dit verband en vergoedt alle kosten die Bunkert in verband met dergelijke aanspraken maakt.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid voor schade

 1. Bunkert is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:
 • door incompetent gebruik van de geleverde producten of gebruik voor een ander doel dan waarvoor zij naar objectieve maatstaven geschikt zijn;
 • omdat Bunkert gebruik heeft gemaakt van door of namens koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;
 • derden die op verzoek van koper of met toestemming van koper bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken;
 • materialen of diensten die door derden worden geleverd op verzoek van de Koper of met toestemming van de Koper; Of
 • misverstanden, beschadigingen, vertragingen of het niet goed ontvangen van bestellingen en meldingen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel (al dan niet elektronisch).
 1. Alleen directe schade toe te rekenen aan Bunkert komt in aanmerking voor schadevergoeding. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, beschadigde of verloren gegevens of materialen, en gederfde opbrengsten is uitgesloten. In het geval van Consumentenkoop is de werkingssfeer van deze bepaling beperkt tot die welke is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 2. Voor zover Bunkert aansprakelijk is voor de vergoeding van schade, is die schade beperkt tot het factuurbedrag voor de betreffende levering of deellevering, met dien verstande dat dat bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,- en in ieder geval beperkt zal zijn tot het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Bunkert betaalt.
 3. Koper vrijwaart Bunkert voor alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvoor koper verantwoordelijk is.
 4. De in de artikelen 11.1 tot en met 11.14 opgenomen beperkingen zijn niet van toepassing:
 5. indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bunkert of haar uitvoerende of niet-uitvoerende ondergeschikten;
 6. in geval van productaansprakelijkheid jegens een Consument in de zin van Boek 6, Deel 3, Hoofdstuk 3, van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 12: Overmacht

 1. Indien Bunkert door overmacht niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht haar verplichtingen op te schorten totdat het geval van overmacht is geëindigd. Indien die termijn langer duurt dan twee (2) maanden, heeft ieder van de partijen het recht de overeenkomst te ontbinden met betrekking tot de door overmacht getroffen producten, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van de door de wederpartij geleden schade. Koper is in dat geval gehouden tot betaling van de reeds geleverde producten.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen daarom in de wet en jurisprudentie wordt gerekend, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bunkert geen gevolg kan geven.

 

Artikel 13: Nederlands recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, ook indien een verplichting in het buitenland geheel of gedeeltelijk wordt nagekomen of indien Koper aldaar zijn woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. In geval van geschillen is de rechter van de woonplaats van de Koper de bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen een geschil slechts aan de rechter voorleggen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in overleg te beslechten.

 

Artiekel 14: Overige bepalingen

 1. Wijzigingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig en van toepassing indien deze schriftelijk zijn vastgelegd. Indien Bunkert aanvullende voorwaarden of bepalingen hanteert die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, laat dat de geldigheid en toepasselijkheid van andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.